Stadgar

 

§ 1 Namn och hemort

Föreningens namn är Trosa Skärgårdsförening härefter kallad föreningen med Trosa som hemmahamn/hemort.

 

§ 2 Form

Föreningen är en ideell förening och är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

§ 3 Syfte och målsättning

Föreningen ska arbeta för att främja en levande skärgård. Föreningen ska arbeta för att öka allmänhetens möjlighet att använda naturreservaten och tillgodogöra sig den rika natur och kulturmiljö som finns i östra Sörmlands skärgård.   

För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgifter av sina medlemmar samt söker och mottar bidrag och donationer.

 

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen. Medlem är den som årligen aktivt tagit ställning till medlemskap i föreningen, stödjer föreningens syfte och målsättning samt betalat medlemsavgift.

Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på årsmöte.

 

§ 5 Möten

Styrelsemöte skall hållas minst 4 gånger per år. Föreningsmöte hålls endast vid stadgeändring eller upplösning av föreningen.

Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse, bokslut, budget och ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift. Årsmötet utlyses genom inbjudan via brev eller e-post. Årsmötet ska hållas senast den 15 april och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställd årsmötet. Minst 50 % av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter.

 

§ 7 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

 

§ 8 Uteslutning och utträde

Medlem som mer än en gång bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas.

Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid årsmöte. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlemsavgiften återbetalas ej vid uteslutning eller utträde.

 

§ 9 Omröstning

Vid både styrelsemöten och årsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller mötesordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

 

§ 10 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar (gäller ej § 3), krävs 2/3 majoritet vid årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast tre månader efter årsmötet.

För att få igenom ändringar som strider mot § 3 krävs två på varandra efterföljande årsmöten och beslut med 2/3 majoritet.

 

§ 11 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast tre månader efter årsmötet.

Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Föreningsmötet beslutar om fördelning av medel.