Styrelse 111026

 

 

 

Styrelse 110525

 

 

Styrelse 110522

 

 

Konst. styrelse 110302

 

 

 

 

Årsmöte 110224

Protokoll Årsmöte i Trosa Skärgårdsförening 2011-02-24 i Biblioteket Trosa

 

1.      Mötets öppnande

Håkan hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

2.      Godkännande av årsmötets behöriga utlysning

Fastställdes att årsmötet är behörigt utlyst

 

3.      Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 7 personer.

 

4.      Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

5.      Val av mötets ordförande och sekreterare

Håkan väljs till mötets ordförande och Yvonne Klingström till mötets sekreterare.

 

6.      Val av rösträknare tillika justerare

Marie Eickhoff väljs till rösträknare och justeringsman.

 

7.      Godkännande av verksamhetsberättelse

Kjell läser upp verksamhetsberättelsen som godkänns av mötet.

 

8.      Godkännande av resultat- och balansräkning

Kjell redovisar 2010 års resultat- och balansräkning, som godkänns av mötet.

 

9.      Revisionsberättelse

Kjell läser upp revisorns berättelse. Revisorn tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

 

10.  Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

11.  Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

 

12.  Förslag till verksamhetsplan 2011

Kjell läser upp verksamhetsplanen som godkänns av mötet. Se bifogat.

 

13.  Beslut om medlemsavgifter 2012

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, 100 kr/år för enskild medlem och 160 kr/år för familj.

Mötet fastslår styrelsens förslag.

 

14.  Val av föreningens ordförande

Omval gjordes av Christer Påhlsson, som väljs på 1 år.

15.  Val av övrig styrelse

Omval gjordes enligt följande:

Maria Kavcic          2 år

Kjell Klingström       1 år

 

16.  Val av firmatecknare

Mötet beslutar om omval av Kjell Klingström och Christer Påhlsson som firmatecknare för 1 år. Kjell och Christer tecknar firman var för sig.

 

17.  Val av revisor

Mötet väljer Lennart Jakobsson som revisor för 1 år.

 

18.  Val av valberedning

Styrelsen får mötets mandat av arbeta fram ett förslag till valberedning.

 

19.  Övriga frågor

Förslag från medlem att föreningens roddbåt på Kråmö förses med texten Trosa Skärgårdsförening samt att båten döps till Miniexpressen. Mötet godkänner förslaget.

Håkan informerar om att 16 lokala företag/föreningar representeras i Trosa Skärgårdsförenings monter på Båtmässan 5 - 13 mars 2011.

 

20.  Mötets avslutande

Mötets ordförande avslutar mötet.

 

 

Mötets ordförande                                                                   Mötets sekreterare

 

Håkan Jäderberg                                                                Yvonne Klingström

Håkan Jäderberg                                                                     Yvonne Klingström

 

 

Justeras

 

Marie Eickhoff

Marie Eickhoff

 

Verksamhetsplan 2011

 

 

 

 

Styrelsemöte Trosa Skärgårdsförening 2011-02-22


Närvarande: Håkan Jäderberg, Kjell Klingström, Christer Påhlsson, Magnus Scherp.
 

Ej närvarande:

Maria Kavcic

Nicklas Wallman

 


1. Mötet öppnas.

 

2. Mässan

Diskussion kring personal i montern på Båt-/turistmässan. Magnus skriver ut och distribuerar schema för montern. Håkan är föreningens ”mässgeneral”.

 

Eva pratar med Trosa Turism om tröjor för monterpersonalen, om vi inte kan få fram tröjor via Trosa Turism så tas en speciell pikétröja fram för mässan. Kostnaden för resp. pikétröja (om detta blir aktuellt) betalas av de företag som har representanter i montern. Håkan administrerar tröjor och betalning.

 

De extra biljetter (till reducerat pris) som ev. behövs förutom de sex ”gratisbiljetterna” administreras av Håkan och betalas av resp. företag som behöver dessa biljetter.

 

3. Informationsbroschyr om föreningen.

Förslaget från Eva på broschyr tycker vi i stort sett är bra. Lite korrigeringar bara, stycket om förmåner hålls allmänt och hänvisning sker till hemsidan för mer specifik information (lättare att bygga på och ändra utan att ändra i broschyren). Christers mailadress skall börja med litet c.

Christer informerar Eva om ändringarna.

 

 

4 Förberedelser för årsmötet, där vi bjuder på kaffe/te och enkel kaka.

                 Motioner

                 Har inte inkommit några.

 

                 Verksamhetsberättelse 2010

Christer skriver några rader som inledning och hänvisar i övrigt till ”Lägesrapport för Projekt Trosa Express II, 2010”.

 

Resultat och balansräkning 2010

Undertecknad läste upp rubricerade.

 

Agenda till årsmötet

Undertecknad skriver agendan och kopierar upp i ca 10 ex.

 

Lokalen (biblioteket)

Undertecknad hämtar nyckel och Håkan låser och lämnar tillbaka nyckeln.

 

 

5. Mötet avslutades.

 

Noterat av

Kjell Klingström

 

 

Styrelsemöte Trosa Skärgårdsförening 2011-01-11


Närvarande styrelsen: Kjell Klingström, Magnus Scherp, Christer Påhlsson, Maria Kavcic och Håkan Jäderberg.
 

Övriga närvarande:

Yvonne Klingström


1. Mötet öppnas.

2. Dagordning, mötesordförande samt mötessekreterare

Dagordningen godkännes.

Christer väljs till mötesordförande och Maria väljs till mötessekreterare.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Underlaget för framtagande av ny informationsbroshyr diskuterades. Kjell ser till att alla får det digitala underlaget. Synpunkter skickas till Christer för sammanställning.

4. Föreningens bank

Föreningens bank diskuterades. Nuvarande bank höjde avgiften från 350 kr/år till 750 kr/år och räntan på kontot ligger på 0%. Kjell har kollat med Sörmlands sparbank och de tar en avgift på 400 kr/år och har en kontoränta på över 1 %. Efter det har Kjell fört samtal med Swedbank och fått dem att sänka årsavgiften till 400 kr/år och en högre ränta om vi öppnar ett placeringskonto. Mötet beslutar att behålla Swedbank tills vidare samt att ett placeringskonto ska öppnas. Att de har kontor på orten bedömdes som en fördel.

5. Bokslut

Bokslut 2010. Yvonne redogjorde för bokslutet. Årets resultat är 4 480 kr och totalt har vi 11 789 kr i kassan. Revisionsberättelsen är inte färdig än, men kommer att vara klar till årsmötet.

6. Årsmöte

Årsmöte bestäms till den 24 februari kl.19. Yvonne bokar biblioteket. Kjell skickar ut kallelse senast den 1 februari. Motioner ska vara inskickade senast till den 17 februari.

7. Föreningsavgift

Påminnelse om föreningsavgift skickas ut samtidigt som kallelsen till årsmötet.

8. Övriga frågor

Informationsmöte om Fiskeområdet Kustlinjen, ett Leaderprojekt kommer att hållas på Kvarnen den 25/1. Medel finns avsatta för Sörmlandskusten under perioden 2011-2013. Projekten ska ha en miljöprofil och en koppling till fisk. Projektledaren heter Christina Friberg. Anmälan för deltagande i mötet görs på info@fiskeomradekustlinjen.se eller per telefon till Christina på tel. 070-396 21 70, senast den 23/1.

Nedlagd ideell tid ska redovisas.

9. Nästa möte

Den 22 februari kl 19.00, hemma hos Kjell.

13. Mötet avslutas.

Vid pennan Maria Kavcic