Styrelsemöte Trosa Skärgårdsförening, 2010-11-16


Närvarande: Håkan Jäderberg, Kjell Klingström, Christer Påhlson

 

Ej närvarande:

Maria Kavcic, Nicklas Wallman och Magnus Scherp

(Magnus hade skickat Jonas Scherp som ”stand-in”)

 


1. Mötet öppnas och dagordning godkännes. Christer sattes som ordförande och Kjell att föra protokollet.

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll utan kommentar.

                

3. Föreningens roddbåt på Kråmö.

Håkan fungerar som ”fodervärd” och sköter om båten. Under sommaren kan föreningens medlemmar låna roddbåten utan kostnad. Övrig tid får Håkan hyra ut båten som ersättning för att han sköter om den under året.

 

4. Hemsidan

Tidigare debitering för arbete under 2009 räknar vi med att föreningen krediteras.

 

5. Informationsfolder om föreningen.

Christer fick ett förslag som Eva W gjort. Christer ansvarar för att ta förslaget vidare till en färdig produkt.

 

6. Nästa möte

Tisdag 11 januari 2011, kl 19.00, hemma hos Kjell.

 

 

Noterat av

Kjell Klingström

 

 

 

 

Projektmöte Trosa Express II, 2010-11-16


Närvarande: Håkan Jäderberg, Kjell Klingström, Yvonne Klingström, Christer Påhlson, Jonas Scherp och Eva Westergren

 

Ej närvarande:

Maria Kavcic och Nicklas Wallman

 


1. Mötet öppnas och dagordning godkännes.

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll.

                 Pkt 3 Subventionerade båtbiljetter

                 ”hur gör vi nästa år” – förslag tas fram i projektet av ansvarig.

                 Pkt 4 Erfarenhet från säsongen

”marknaden för inköp av båt verkar vara fortsatt dyster” – Trosa Rederi för f.n. förhandlingar om en tillgänglig båt och hoppas kunna komma vidare med detta på måndag nästa vecka.

Pkt 5 Enkät

Förslag på enkät för 2011 tas fram i projektet av ansvarig. Frågorna i enkäten skall ev. förändras med ledning av 2010-års enkät. Enkäten skall delas ut till samtliga båtresenärer under 2011.

Pkt 7 Utökat samarbete i skärgården

Christer har pratat med Sören Pettersson (SSIF) som är positiv till ett infoutbyte och samarbete med oss. Christer håller kontakten och nämner att vi gärna ställer upp och informerar om vad vi håller på med. Det tidigare föreslagna brevet betraktar vi iom detta som ej aktuellt längre.

Pkt 8 Annonsering av vad som genomförts

Förslaget på annonsering har vi dragit tillbaka och vi kommer istället att försöka få in information under rubriken ”Hundra ord” i SN. Eva och Christer ansvarar.

 

3. Aktivitetsplan

Eva har gjort förslag till aktivitetsplan. Aktiviteter är namnsatta och inlagda med färdigdatum. Varje aktivitet har också tilldelats en föreningsmedlen som skall fungera som ”bollplank” för Eva, bevaka att aktiviteten utförs enligt projektplan samt medverka med arbetstimmar i aktiviteten.

Aktivitetsplanen kommer att skickas ut till samtliga i projektet när en aktuell version finns tillgänglig.

 

4. Aktivitet hållplatsstolpar – tidtabellhållare

Christer har ett förslag på offert som han skickar till Eva.

Jag har en gammal offert från Trotab som jag skickar till Eva.

 

5. Jag informerar Maria och Nicklas om att dom utsetts till föreningsansvariga för vissa aktiviteter och vad det innebär.

 

6. Jonas informerade om Trosa Rederis ambition att kunna visa upp en båt i Trosa Hamn under december.

 

7. Nästa möte

Tisdag 11 januari 2011, kl 19.00, hemma hos Kjell.

 

 

Noterat av

Kjell Klingström

 

 

 

 

 

Styrelsemöte Trosa Skärgårdsförening 2010-09-07

och projektmöte Trosa Express II


Närvarande styrelsen: Kjell Klingström, Niklas Wallman, Magnus Scherp, Christer Påhlsson, Maria Kavcic och Håkan Jäderberg.
 

Övriga närvarande:

Yvonne Klingström

Jonas Scherp

Eva Westergren


1. Mötet öppnas.

2. Dagordningen godkännes med tillägget övriga frågor.

Christer väljs till mötesordförande och Maria väljs till mötessekreterare.

3. Subventionerade båtbiljetter

Ett erbjudande gick ut till föreningar i kommunens föreningsregister, men endast medlemmar från Konstföreningen och Trosa skärgårdsförening köpte biljetter. Kjell är tveksam till om alla föreningars medlemmar verkligen fick erbjudandet. Ytterligare biljetter såldes via Facebook. Vi lyckades inte sälja så många biljetter vi räknat med.

Hur gör vi nästa år?

4. Erfarenhet från säsongen

Båtar var klara i april och fanns på plats när säsongen började. Tiden för marknadsföring blev dock kort.  Start var 1 juli. Trosaturen har gått torsdag-söndag 1/7-15/8, utöver det har även en Nyköpingstur körts. Jonas och Eva redogjorde för resestatistiken.

Trosa rederi har ett 3-årigt avtal med Trosa turism. Marknaden för inköp av båt verkar vara fortsatt dyster.

5. Enkät

En enkätundersökning har genomförts. Enkätsvaren är baserade på ett relativt litet underlag varför de bör kompletteras med en motsvarande undersökning nästa säsong.

Avgångstiderna var bra, avgång kl.10-11 alternativt kl.14-15.

Priset 150 kr/vuxen, 50 kr/ungdom och barn är rimligt.

Inte särskilt många hade sett annonsen utan hört från vänner och bekanta om turerna.

Ungefär lika många inomsocknes som utomsocknes har åkt.

Könsfördelningen hos de svarande är jämn och de flesta var 50+.

Önskvärda resmål som föreslås är Nynäshamn, Landsort, Tullgarn, Fifång.

Personalen bedömdes vara trevlig och priserna ombord har varit bra.

6. Marknadsföringsturer

Särskilda turer under försäsong skulle kunna vara ett bra sätt att marknadsföra turerna. Hänger på om båt finns tillgänglig.

7. Utökat samarbete i skärgården

Paketturer som ett samarbete mellan verksamma i skärgården skulle kunna vara något inför nästa säsong. Förbereds under hösten.

Leader tycker att vi bör kontakta SSIF, Sörmlands skärgårdsintresseförening. Eva gör förslag på brev/info som sedan skall gå från Christer till SSIF:s kontaktperson.

Johan på Askö har reagerat på informationsbristen, då han inte kände till att turerna skulle starta. Fler skärgårdsboende/verksamheter borde kanske ha informerats innan. Viktigt att tänka på inför framtiden.

8. Annonsering av vad som genomförts

Eva tar fram ett förslag som hon mailar ut.

9. Hemsidan

5 000 kr är avsatta i budget för att arbeta med hemsidan. Uppläggning på hemsidan görs dock f.n. ideellt. Budgeterat belopp används i nuläget endast för informationsinsamling och ev. layoutförändringar.

10. Projektbudget

Budgeten för projektledning är använd. Det finns fortfarande medel kvar för informationstavlor/marknadsföring samt investeringar. Kjell tar fram offert på skyltar.

20 % av budgeten ligger på 2010 och 80 % 2011.

11. Övriga frågor

Nedlagd ideell tid ska redovisas. Blankett finns på Leaders hemsida.

Artiklar kopieras och skickas till Eva för sammanställning.

12. Nästa möte

Tisdag 16 november kl 19.00, hemma hos Kjell.

13. Mötet avslutas.

 

Vid pennan

Maria Kavcic

 

 

 

 

Konst. styrelse 100328

 

Årsmöte 100328

Styrelsemöte Trosa skärgårdsförening 2010-03-09

 

Närvarande: Kjell Klingström, Håkan Jäderberg, Magnus Sherp och Christer Påhlson.

 

&1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna till ett gott fika, hos Kjell.

&2 Beslutades om att göra en kostnadsförändring i projektplanen.

Det skall göras en kvittning mellan subventionerade rundturer och subventionerade biljettpriser.

Rundturer     21.000 kr.

Biljettpriser   30.000 kr.

                      -----------

                      51.000 kr.

                   - 80.000 kr.

                   - 29.000 kr. (30 kr./biljett för 1.000 biljetter)

1.000 biljetter = 14 turer à 70 personer och förslag om att använda onsdagsturerna för detta ändamål.

Alla var eniga om att det var bättre att ta betalt (30:-/st) för ’introduktionsbiljetterna’ än att dela ut gratisbiljetter.

&3 Förslag från Jonas att ändra från en informationsbroschyr till en skärgårdsbroschyr.

 Broschyr och ljudupptagning för en infobroschyr ligger på gränsen till vad vi som ideell föreningen kan göra.

Förslaget om att ändra till skärgårdsbroschyr ryms inte inom föreningens stadgar som vi ser det, varför ursprungligt förslag om infobroschyr ligger kvar.

&4 Bryggplats: Enligt medfinansieringsintyg så är det föreningen som fått tillgång till bryggplats. Enligt vår bedömning kan föreningen sedan låna ut bryggplatsen till vald entreprenör.

 

Vid pennan Christer Påhlson

 

 

 

Styrelsemöte Trosa Skärgårdsförening 2010-01-21


Närvarande: Kjell Klingström, Niklas Wallman, Maria Kavcic och Håkan Jäderberg (via telefon).
 

Protokollet delges: Magnus Scherp, Christer Påhlson och Jonas Scherp.


1. Mötet öppnas.

 

2. Maria väljs till mötessekreterare.

 

3. Projektplanen.

Projektplanen gicks igenom och Kjell redogjorde i övrigt för ansökan till Leader. Mötet beslutade att fullfölja ansökan om bidrag enligt framtagen projektplan.

 

4. Hemsidan.

Struktur och upplägg för hemsidan gicks igenom. Kjell fick i uppdrag att kontrollera eventuella kostnader för länkning till hemsidor med informations- och karttjänster.

Mötet beslutade om att ta fram ett slutgiltigt förslag på struktur utifrån de synpunkter som kom fram på mötet.

 

5. Mötet avslutas.

 

Vid pennan

 

 

Maria Kavcic