Aktuellt!

Slutrapport Projekt Trosa Express II

SLUTRAPPORT

Projekt Trosa Express II

 

Innehåll

1 Uppgifter om projektet.

2 Kontaktperson/-er som kan svara på frågor om projektet.

3 Projektsammanfattning.

4 Projektet genomfördes av.

5 Varför genomfördes projektet.

6 Projektet riktade sig till.

7 Genomfördes i projektet.

7.1 Marknadsföring, annonsering.

7.2 Mässa, Allt för sjön 2011.

7.3 Information om skärgårdslivet.

7.4 Bryggor Trosa Kommun.

7.5 Utbildning, paketeringskurs.

7.6 Marknadsföring av båttrafik 2010.

7.7 Startaktivitet, båtinvigning 2011.

7.8 Startaktivitet, Öppen skärgård (visningsresa).

7.9 Marknadsundersökning, Sålda biljetter.

7.10 Infrastruktur, skylthållare/-stolpar.

7.11 Gått som planerat, inte som planerat och svårigheter.

8 Projektets mål och resultatet.

9 Projektets mätbara mål.

10 Spridning av resultat från projektet.

11 Projektkostnader och finansiering.

12 Slutsatser/rekommendationer.

Bilaga.

 

1 Uppgifter om projektet

Journalnummer:                                        2010-372

Kundnummer:                                          D 4770

Projektnummer hos LAG:                        2010-K-052

Projektnamn                                             Trosa Express II

Projektägare/Stödmottagare:                    Trosa Skärgårdsförening     

2 Kontaktperson/-er som kan svara på frågor om projektet

Kjell Klingström, Fågelögatan 10 619 32 Trosa, e-mail kjell.klingstrom@telia.com

Eva Westergren, Landsortsgatan 4 619 31 Trosa, e-mail info@malpartner.se

3 Projektsammanfattning

Bakgrund till projektidén: Projektet ville marknadsföra och öka tillgängligheten i Trosa, Nyköping och Oxelösunds skärgård. Genom ett antal marknadsföringsaktiviteter, utbildning och information om skärgården skall fler personer fås att besöka skärgården.

Planerades att genomföras i projektet: Marknadsföra och stödja start av båttrafikverksamhet i Sörmlands skärgård (Trosa, Nyköping och Oxelösund).

Genomfördes i projektet: Projektet har via marknadsföring och andra åtgärder gett stöd till båttrafik, både linjetrafik och chartertrafik, sommaren 2010 och 2011 i Trosa, Nyköping och Oxelösunds skärgård.

Resultat: Ett företag, Trosa Rederi AB, startades och har drivit båttrafik from sommaren 2010.

Projektets positiva effekter: Företaget som startades har gett tillgång till båttrafik och arbets-tillfällen.

Erfarenhet av projektet: Det formella beslutet om tilldelat bidrag och administrationen kring detta har dragit ut på tiden, varför vi tvingats låna pengar via en kredit i bank. Eftersom kreditkostnader inte får belasta projektet kommer kostnaden att direkt drabba föreningen, vilket är mycket frustrerande och något som vi inte vetat om från början.

4 Projektet genomfördes av

Personer som medverkat i projektet: Eva Westergren (Westergren Målpartner) har fungerat som projektledare och Kjell Klingström (Trosa Skärgårdsförening) har varit föreningens huvudrepresentant i projektet. I övrigt har medlemmar i föreningen medverkat i mån av förmåga och möjlighet. Av den ideella tid som nedlagts har tre personer stått för ca 60% .

Projektets förankring: . Trosa Turism, Nyköpings och Oxelösunds turism har samverkat med projektet under projekttiden. Allmänheten har informerats om projekt, förening och dess mål genom artiklar i pressen och framtagen broschyr. Antalet medlemmar i föreningen har ökat med ca 70% eller drygt 30 st.

Samarbete med andra organisationer, etc: Trosa Skärgårdsförening ansvarade för att projektet genomfördes. Trosa Turism, Nyköpings och Oxelösunds turism har gett stöd till projektet genom marknadsföringsåtgärder och hjälp med bl.a. angöringsplats i hamnarna. Båtentreprenören (Trosa Rederi AB) och ett stort antal övriga lokala företag har medverkat i genomförandet av projektet.

Nya samarbetet: Under projektet har samarbete etablerats mellan företag/organisationer i framförallt Trosa, Nyköping och Oxelösund.

5 Varför genomfördes projektet       

I augusti 2009 slutfördes förstudien ’Trosa Express’. Av den marknadsanalys som ingick i förstudien framgår ett mycket tydligt intresse och behov av att öka tillgängligheten till skärgården med båtlinjeturer.

6 Projektet riktade sig till                     

Allmänheten, både lokal befolkning och turister, som saknar möjlighet att via ”egen” båt ta sig ut i Sörmlands skärgård.

7 Genomfördes i projektet

Projektet genomfördes: 2010-01-25 till 2011-12-31.

7.1 Marknadsföring, annonsering

Annonser har införts i två bilagor till Expressen, Stockholmsområdet, i Utflyktsvägens broschyr och i ÖSP:s sommarnummer. Annons inför båtinvigning har införts i Sörmlands Nyheter. Affischer har, med medel utanför projektet, satts upp på anslagstavlor i Trosa och Nyköping.

Artiklar (om Skärgårdsstaden Trosa) har införts av Sörmlands Nyheter vid flertalet tillfällen samt av Reseexpressen (bilaga till Expressen).

7.2 Mässa, Allt för sjön 2011

Föreningen deltog med en monter på mässan ”Allt för sjön 2011” tillsammans med lokala företagare med anknytning till Trosa och skärgården. Montern var välbesökt och igenkänningsfaktorn (’där låg jag i somras med båten’) hög. Alla tillgängliga broschyrer tog slut.

7.3 Information om skärgårdslivet

En informationsbroschyr (Skärgårdsguiden) på 36 sidor (A4 och i färg) har tagits fram för att delas ut gratis till allmänheten. Den finns även upplagd som blädderbar pdf-fil på föreningens hemsida http://www.trosaskargard.se/skargardsguiden/index.html .

 Vi har tagit fram ljudfiler med inspelat guidematerial på svenska och engelska för att  användas på linjeturerna i Trosa, Nyköping och Oxelösund.

7.4 Bryggor Trosa Kommun

Trosa Kommun har bekostat och genomfört renovering av angöringsbryggor för skärgårdstrafik vid Trosa Havsbad och vid Kråmö.

7.5 Utbildning, paketeringskurs

Projektledare och båtentreprenör deltog på Leaders inrådan i Gröna kustens kurspaket under vintern. Där knöts nya kontakter inför sommarens skärgårdsaktiviteter. Denna aktivitet finansierades av deltagarna själva.

I samband med invigningsresorna hölls föredrag på temat ”Möten i skärgården”.

7.6 Marknadsföring av båttrafik 2010

Information och marknadsföring inför sommaren 2010 gav ett dåligt gensvar, sannolikt beroende på ett sent besked om trafik samt att genomförandet hamnade mitt i semester-perioden.

Trafik 2010 drevs med, av Trosa Rederi,  inhyrda fartyg med turer i Trosa resp. Nyköping/Oxelösunds skärgård samt tur mellan Trosa – Nyköping.

7.7 Startaktivitet, båtinvigning 2011

Efter lite problem med sen islossning anlände fartyget i tid inför invigningen och namnbytet från M/S Tjust till M/S Storsand som ägde rum som planerat i Trosa Hamn på Nationaldagen. Allmänheten bjöds på kaffe/festis med tilltugg, information om Trosa Skärgårdsförening och underhållning. Barnen fick delta i en enkel teckningstävling. Vi hade tur med vädret och aktiviteten var mycket uppskattad.

7.8 Startaktivitet, Öppen skärgård (visningsresa)

Genomfördes som två aktiviteter. Istället för två korta och en längre resa, genomförde vi två längre resor, Trosa - Nyköping och Nyköping – Trosa och återresa med buss. Syftet med aktiviteten var att visa på mötesmöjligheterna i den Sörmländska skärgården och inbjudna var bokningsbolag, resebyråer m.fl. I aktiviteten ingick föredrag, mingel där deltagarna kunde knyta kontakter och ställa frågor, information om Kråmö, Sävö, Trosa Rederi och Åkerbergs Trafik samt förtäring på båten.

7.9 Marknadsundersökning, sålda biljetter

Biljetter för enkätundersökning har sålts och turer har genomförts. Sammanställning av enkäter har gjorts av Trosa Rederi. Enkätsvaren har i stor utsträckning legat till grund för utökad och förändrad trafik säsongen 2012.

7.10 Infrastruktur, skylthållare/-stolpar

Hållplats-/informationsstolpar har tagits fram och placerats på plats i hamnar och vid tilläggsplatser ute i skärgården. Vissa av stolparna är utformade som semaforer så att man på avstånd kan avgöra om någon vill åka med. I övrigt finns linjekarta och bla tidtabeller och kontaktinformation på stolparna.

7.11 Gått som planerat, inte som planerat och svårigheter

Har gått som planerat: Samtliga planerade aktiviteter har genomförts och fungerat som förväntat, med undantag för nedanstående.

Har inte gått som planerat: Ta fram mobila hörsystem.Vi har i dagslägen ingen som är intresserad av att hyra mobila hörsystem med guideinformation. Vi har därför beslutat att avstå från den investeringen. Däremot har guideinformation på svenska och engelska producerats och finns tillgänglig samt används i linjetrafiken.

Svårigheter och hinder: Sen utbetalning av bidrag.

8 Projektets mål och resultatet

Mål: Projektet ville marknadsföra och öka tillgängligheten i Trosa, Nyköping och Oxelösunds skärgård. Detta genom att stödja båttrafikverksamhet och ge information om skärgården för att få fler personer att besöka skärgården.

Resultat: Linjeturer har genomförts både i Trosa skärgård (4 dgr/v), i Nyköpings skärgård (3 dgr/v) samt mellan Trosa och Nyköping med en tur/v i vardera riktning. Ett antal arrangemang har genomförts som kvällsaktiviteter och även chartertrafik har kommit igång. En ”Skärgårdsguide” har tagits fram med information om aktuell skärgård.

Miljö och hållbar utveckling: Genom möjligheten att turista i skärgården med en båt istället för flera båtar så gynnas miljön.

Ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund: Kvinnor har medverkat i projektet på ett förtjänstfullt sätt.

Kompetensutveckling: Har inte främjats i nämnvärd omfattning.

 

9 Projektets mätbara mål

Mätbara indikatorer

Åtgärd

Definition

Utfall

Nätverksutveckling

Bildande av nya nätverk

Ett affärsnätverk bestående av Trosa Rederi, Trosa Stadshotell, Trosa Turistbyrå och Åkerbergs Trafik.

Flera nätverk mellan Trosa Rederi och andra aktörer i besöksnäringen (se,göra,äta,bo,resa).

Utveckling av turistnäringen

Skapande av nya företag inom upplevelsenäringen

Ny båttrafik i Sörmlands skärgård.

Nya soloföretag

Startande av nya företag

Ej soloföretag utan ett Aktiebolag med två ägare har startat pga projektet.

Lokal livsmedelsförädling

Diversifiering av befintliga företag eller skapande av nya företag

Ej relevant.

Högre livskvalitet, bygdegemenskap

Genomförande av lokala projekt som främjar vi-känsla och gemenskap

Möjlighet att ta sig ut i skärgården som boende i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun.

Ungdomsaktiviteter

Genomförande av projekt som utmynnar i konkreta lokala aktiviteter

Ej relevant.

Elektroniska affärer

Skapande av hemsidor för företag/föreningar av marknadsföring och/eller försäljning

Elektronisk skärgårdsguide på Trosa Skärgårdsförenings hemsida och med åtkomst från Trosa Rederis hemsida.

Nytänkande och innovation

Genomförande av projekt med hjälp av nya metoder och nya lösningar för sektorsövergripande näringar

Båturer till Askölaboratoriet.

Båturer till Tullgarns slott och vildsvinskvällar, after sea med trubadur, smaka-på-Trosa turer.

Kultur

Skapande av gemensamma evenemang över kommungränserna

I Trosa baserat rederi men ca hälften av verksamheten sker i Nyköping och Oxelösund.

Klusterbildande

Skapande av nya kluster i affärssyfte

För Trosa rederi gäller:

-          Bättre samarbete med kommuner

-          Samarbete med Anki Adventures

-          Affärsnätverk, se ovan

-          Med i Visit Nyköping

-          Sitter i styrelsen i STUA

-          Har gått utbildningar i Gröna kusten, med i Utflyktsvägen, med i Gröna Kusten.

Upplevelse

Genomföra projekt inom turist, besöks- och upplevelsenäringen för att skapa former för paketering av produkter och tjänster

Paketering.

Trosa Rederi erbjuder Sälsafari, ävringeturer, HHävringeturer,          i affärsnätverket, grupperbjudanden, pensionärsgrupper.

Samarbete med samtliga hotell längs Sörmlandskusten

Samarbete med Kråmö Skärgårdsby, Svärdsklova, Sävö (tur och mat).

Samarbete med fiskeguider och Tullgarns Värdshus.

Ta oanvända byggnader i bruk

Genom innovation och nya lösningar bidra med att byggnader åter tas i bruk

Ej relevant.

Ekologiska/miljövänliga produkter

Utveckla nya ekologiska/miljövänliga produkter

Flera i en båt istället för få i flera båtar.

Återväxt inom föreningslivet

Driva projekt med nya lösningar och metoder för att utföra aktiviteter och locka fler engagerade och aktiva

Ej relevant.

Praktik och feriejobb för skolungdomar

Skapande av projekt för praktik- och feriejobbsplatser inom företag eller föreningar genom nätverk med skolor

Feriejobb för skolungdomar ombord Trosa Rederis båt. Två stycken under sommaren 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer

 

 

 

Resultat direkt efter projektets slut

 

Kommentar

Antal nya företag

 

 

Ett

Aktiebolag med två ägare.

Antal bevarade arbetstillfällen

Män

 

Yngre än 25 år

 

 

25 år eller äldre

1

Delägare av Trosa Rederi.

Kvinnor

 

Yngre än 25 år

 

 

25 år eller äldre

 

 

Antal nya arbetstillfällen

Män

 

Yngre än 25 år

1 däcksman

På timbasis

25 år eller äldre

7 befälhavare

1 däcksman

 

 

1 däcksman

På timbasis

På lönebidrag, heltid maj-sept 2011.

På timbasis

Kvinnor

 

Yngre än 25 år

2 däcksmän

På timbasis

25 år eller äldre

1 befälhavare

På timbasis

Antal deltagare i utbildningar

Män

 

Yngre än 25 år

 

 

25 år eller äldre

1

Gröna Kusten

Kvinnor

 

Yngre än 25 år

 

 

25 år eller äldre

1

Gröna Kusten

Antal nya produkter, tjänster,tekniker, nätverk och mötesplatser

 

 

Produkter, tjänster

 

Tekniker 0

Nätverk 2

Mötesplatser 1 (ombord båten)

 

 

 

Flertal turer och samarbete med andra aktörer.

Fasta båtturer 15/vecka

Charterturer ca 20 st

Sälsafari 4 st

Hävringetur 2 st

Landsortstur 2 st

Antal personer som fått tillgång till bredband

 

 

Ej relevant.

 

Ev.specifika mätbara resultat för Ert leaderområde

 

 

Ej relevant.

 

             

 

10 Spridning av resultat från projektet

Information har getts via direkt marknadsföring i press, aktiviteter som båtinvigning och annonsering på lokala informationstavlor, med allmänheten som primär målgrupp.

Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats med information från projektet. Denna information borde vara av intresse för både företag och organisationer som står inför liknande frågeställningar.

 

11 Projektkostnader och finansiering

Kostnader

Beskrivning

Beräknat (kkr)

Utfall (kkr)

Löner

 

-

-

Investeringar

Hållplatsutrustning hörsystem

165

154

Övriga kostnader

Arvode projektledare

160

160

 

Startaktiviteter

  85

  57

 

Marknadsföring

349

285

 

Information om skärgårdslivet

  95

117

 

Utbildning

  18

    0

Totala kostnader

 

872

 

773

 

Finansiering

Beskrivning

Beräknat (kkr)

Utfall (kkr)

Projektstöd

 

617

528 *)

LAG

 

215

215

Projektintäkt

Uthyrning hörsystem

10

-

 

Marknadsundersökn. Biljetter

30

  30

Total finansiering

 

872

773

*) enlig vad som är känt 20120317

12 Slutsatser/rekommendationer

Den ideella tiden i detta projekt har genomförts av ett fåtal individer, vilket har gjort genomförandet sårbart både vad gäller tid och kvalitet. 

Problemet med sen utbetalning av bidrag har genererat en mängd ’onödigt’ arbete och kostnader, som drabbat föreningen som drivit projektet (eftersom kreditkostnader ej accepteras som bidragsgrundande). Vi har varit tvungna att kontinuerligt uppdatera en likviditetsprognos för att hantera nödvändig bankkredit. Då ’offentliga resurser’ i projektet ej når upp till vad som budgeterats från början så påverkas även hur stor kostnadsmassa som är tillåten. Detta innebär en osäkerhet i projektavslutet eftersom man själv inte kan avgöra vilken kostnadsmassa som godkänns. En enkel ”lathund” för att kunna hantera/kontrollera detta vore en bra tillgång.

Det tar relativt lång tid att sprida kunskap om en ny aktivitet som denna, trots kraftiga marknadsföringsåtgärder och informell spridning av information. Samverkan med andra lokala företag inom samma sektor (turism) har gått relativt snabbt och enkelt genom både formella och informella kanaler.

Bilaga

Skärgårdsguiden